Sny – Co jsou vlastně zač?

Tajemství snů fascinuje lidstvo po celá tisíciletí. Otázek na jejich povahu a účel je mnoho. Jsou to zprávy z podvědomí? Potlačené touhy? Náhodné a nesmyslné záchvěvy neuronů v mozku? Odpovědi na tyto otázky se zdály nedosažitelné… až donedávna. Moderní studium snů začalo objevením REM spánku na počátku padesátých let minulého století. Několik let poté výzkum ukázal, že sny byly během spánku REM živější a zapamatovatelnější. Další studie ukázaly, že pohyby očí zaznamenané během spánku REM odpovídaly snímkům snů popsaným účastníky spánkových studií.

Sny

Zdá se, že většina snů manifestuje zájmy a názory každého jednotlivého snílka. Ačkoli je obsah snů subjektivní, protože snímky, které vědci nevidí, ale hlásí je pouze studijní subjekty, pokroky ve spánkové vědě vedou k lepšímu pochopení toho, co se děje, když sníme. Odpověď na otázku, proč sníme, nemusí být najednou tak vzdálená.

Co jsou sny?

Sny jsou souborem nedobrovolných myšlenek, vizuálních představ a emočních reakcí, ke kterým dochází během spánku. Ve snech lze zažít také fyzické vjemy, slyšet a podobně.

Kdysi se předpokládalo, že sníme pouze během REM fáze spánku. Nyní je známo, že se sny odehrávají také ve třech ostatních fázích spánku.

Zdá se, že sny se spouští, když se obvyklá aktivita mozku změní nebo sníží, přesně tak jak je to během spánku. Snít začínáme, když hypotalamus signalizuje oblastem mozku zodpovědným za bdělost, aby se vypnuly. Sny máme již v raném dětství a jejich počet a délka se zvyšují až do dospělosti.

Průměrný člověk sní každou noc třikrát až pětkrát. Někteří zvláště plodní snílci mohou snít až sedmkrát za jedinou noc. Zatímco většina snů trvá mezi pěti a dvaceti minutami, některé trvají jen několik sekund, přičemž drtivou většinu z nich si nikdy nevybavíme. Přibližně šest let našeho života strávíme sněním.

Paradoxní spánek

Jedná se o jiný termín pro REM spánek. REM je někdy označován jako paradoxní spánek, protože mozková aktivita v této fázi se velmi podobá bdělosti.

Sny: REM spánek versus NREM spánek

Snít můžeme začít několik málo sekund poté co upadneme do první fáze spánku. Tyto typy snů jsou obvykle neorganizované útržky myšlenek, obrazů a smyslových vjemů nazývané hypnagogické halucinace a mohou být proloženy krátkými posuny zpět do bdělého stavu.

Jakmile tělo začne přecházet do spánkového stavu, neurony v mozku se nepravidelně aktivují. Ke snění může dojít, když se část mozku, která zpracovává neuronální signály, pokouší porozumět neorganizovaným reakcím, ke kterým dochází během spánku.

Ačkoli snění probíhá ve všech čtyřech fázích spánku, včetně všech tří NREM fází spánku, povaha snů se může zcela lišit v závislosti na fázi, během které se vyskytují.

NREM sny

Během spánku bez REM srdeční frekvence a krevní tlak klesají, svaly se mohou škubat a mozkové vlny přecházejí z alfa vln bdělého stavu do theta vln spánkového stavu.

Tři fáze spánku bez REM tvoří přibližně 75% celkové doby spánku a lze je popsat následovně:

 • N1 – Toto je nejlehčí fáze spánku, jde o přechod mezi spánkovým a bdělým stavem.
 • N2 – Trochu hlubší fáze spánku. Většinu času strávíme spánkem ve fázi N2
 • N3 – Také známý jako spánek s pomalými vlnami, N3 je nejhlubší a nejvíce regenerační fáze spánku.

Testování EEG odhaluje konzistentní aktivitu snění během spánku bez REM, ačkoli sny bez REM se zdají být méně živé a s nižším emočním obsahem. Subjekty v rámci studií snů mají často větší potíže vybavit si sny, které se vyskytují během jedné z fází spánku bez REM.

Ačkoli jsou sny, které se vyskytují během spánku bez REM, obecně řečeno nesouvisející, mohou být i tak úzce spojeny s REM spánkem. NREM sny se obvykle vyskytují během časných ranních hodin, kdy je REM spánek pravděpodobnější, a mohou být vyvolány aktivací stejné části mozku, která je probuzena během REM spánku.

Jak poznáme, že zvířata sní?

Studie na zvířatech prováděné pomocí EEG ukazují, že všichni savci během REM spánku sní a snít mohou také ptáci a plazi.

REM sny

Většina snů se vyskytuje během REM spánku, kdy se mozková aktivita nejvíce podobá bdění. REM spánek se vyznačuje rychlými pohyby očí a ochrnutím svalů. Tepová frekvence se zvyšuje ve srovnání s NREM fázemi spánku.

Mozková aktivita během REM spánku vykazuje smíšené mozkové vlny, které se velmi podobají těm, které byly pozorovány během bdění. Podobně jako v bdělém stavu mozek během REM spánku generuje méně synchronních vzorců a více náhodných aktivit, a to i v oblastech, které zpracovávají senzorické informace.

Sny REM spánku bývají živější než ty, které se vyskytují během spánku bez REM, kvůli aktivaci zrakové oblasti mozku. Tato aktivace může být zásadní pro povahu snů v tom, že jsou „viděny“ mozkem, stejně jako jakýkoli obraz je vidět, když člověk bdí.

REM sny

Naproti tomu prefrontální kůra, část mozku zodpovědná za logiku, rozhodování a plánování, vykazuje sníženou aktivitu během spánku REM i NREM. Tato neschopnost uvažovat během snů může být důvodem, že většina lidí netuší, že sní.

Osoba probuzená během REM spánku si s větší pravděpodobností bude pamatovat svůj sen. Jak je doloženo pomocí EEG, sny, které čerpají ze zkušeností z bdělého stavu, bývají spojeny s aktivitou theta vlny REM spánku, což dále posiluje myšlenku, že REM spánek je spojen se zpracováním emocí a paměti.

Retikulární aktivační systém

Retikulární aktivační systém (RAS) ovládá jak spánkový a bdělý stav, tak naši stresovou reakci „bojuj, nebo uteč“. RAS také kontroluje tok informací, které vpouštíme do svých vědomých myslí, pomáhá nám oddělit důležité smyslové signály, kterým musíme věnovat pozornost, od méně důležitých informací, které lze ignorovat.

RAS je zodpovědný nejen za to, že nás ráno probudí, ale za aktivaci mozku obecně. Systém ignoruje slabé zvuky, které by nás mohly rušit, když potřebujeme spát, ale věnuje jim pozornost, když je čas se probudit. Aktivace RAS může být důvodem, proč určité zvuky a jiné vjemy začleňujeme do snů těsně před probuzením, kdy se začíná „probouzet“ mozek a senzorické systémy.

Elektroencefalogram (EEG)

Test (prováděný elektroencefalografem), který měří elektrickou aktivitu v mozku. Používá se k diagnostice epilepsie, poruch spánku a dalších stavů, které ovlivňují mozkové vlny a neuronální aktivitu.

Oneirologie – Věda zabývající se sny

Slovo oneirologie pochází z řečtiny a znamená studium snů. Ačkoli to může znít jako studium toho, co sny znamenají, není tomu tak. Oneirologové se nesnaží sny interpretovat nebo pochopit jejich význam. Spíše studují fyziologický proces snění.

Oneirologie zahrnuje hledání korelací mezi mozkovou funkcí a aktem snění, zejména spojení mezi sny, pamětí a psychologickými poruchami.

Studium snů se stalo populárnějším s objevem REM spánku a důkazem zvýšeného snění během této fáze spánku, kdy se spící mozek nejvíce podobá mozku bdělému. Tento typ studie zahrnuje výzkum toho, co ovlivňuje snění, mechanismy práce při snění a spánku a poruch, které mohou snít ovlivnit.

Oneirologové mohou analyzovat mozkové vlny viditelné na EEG během snění nebo zkoumat účinky různých neurotransmiterů a léků na sny.

Funkce snů

Po tisíciletí se lidé pokoušeli pochopit a interpretovat sny. Starověcí Egypťané věřili, že sny představují existenci věcí, které jsou v bdělém stavu nedosažitelné. První křesťané si zase mysleli, že sny tvoří přímou komunikační linku s Bohem.

S vzestupem psychiatrie přišel i zvýšený zájem o téma snů a jejich interpretaci jako prostředku přístupu k psychice. Sigmund Freud ve své klíčové knize Výklad snů předložil tezi, že sny představují potlačené touhy a úzkosti.

Freud rozdělil obsah snů na dva typy. Manifestní (zjevný) obsah a latentní (skrytý) obsah. Zjevný obsah je skutečný obsah snu včetně myšlenek a obrazů, zatímco skrytý obsah popisuje podvědomý psychologický význam snu.

Některé z nejslavnějších citátů o snech lze připsat Freudovi a jeho kolegovi psychiatrovi Carlu Jungovi. Jung věřil, že sny jsou zprávy a opakující se sny jsou způsob, jak čelit a řešit přetrvávající obavy nebo jiné problémy.

Sigmund Freud

Sigmund Freud

Jung také teoretizoval, že sny odhalují univerzální archetypy, které jsou společné pro všechny lidi a kultury. Věřil, že tyto archetypy, jako stín, moudrý stařec, božské dítě, hrdina či panna, tvoří základ všech příběhů a náboženství a dokážou vysvětlit také sny.

Teorie aktivace-syntéza snů

Psychiatři Harvardské univerzity John Allan Hobson a Robert McCarley v roce 1977 navrhli teorii aktivace-syntéza snů, která předpokládá, že mozková aktivita během REM spánku má za následek sny.

Mezi pět základních charakteristik snů doktora Hobsona patří:

 • Intenzivní emoce
 • Nelogický obsah
 • Zjevné smyslové dojmy
 • Nekritické přijetí snů
 • Obtížnost zapamatování

Hobson a McCarley věří, že sny jsou způsobeny vyšší mozkovou interpretací fungování primitivního (plazího) mozku. Podle jejich teorie aktivace v mozkovém kmeni během REM spánku způsobuje, že se aktivují také oblasti limbického systému. Patří sem oblasti zapojené do zpracování emocí, smyslových signálů a paměti.

Teorie aktivace-syntéza snů tvrdí, že sny jsou vytvořeny z této mozkové aktivace během spánku. Dr. Hobson věří, že mysl se vždy pokusí porozumět mozkové činnosti a aktivita, která probíhá ve spánku, není výjimkou.

V posledních letech byla teorie aktivace-syntéza snů aktualizována a přejmenována na model AIM. AIM znamená aktivaci, kontrolu vstupů a výstupů a modulaci. Tento trojrozměrný model se pokouší vysvětlit, jak se vědomí chová ve stavech bdění, NREM spánku a REM spánku.

Model AIM reprezentuje myšlenku, že snění a mozková aktivita během spánku jsou zásadní pro rozvoj a fungování vědomí a také další klíčové mozkové funkce, jako je řešení problémů. Předpokládá, že snění není jen to, co mozek dělá, když není plně při vědomí, ale je to nepostradatelná součást vědomí samotného.

Proč horečka způsobuje noční můry a živé sny?

Zvýšená tělesná teplota může způsobit, že neurony v mozku budou přenášet signály rychleji. K tomuto rychlému přenosu může dojít také ve zrakové oblasti mozku, což přispívá k neobvykle živým obrazům a dokonce i k halucinacím.

Sny jako terapie

I když může být nemožné zcela pochopit povahu a účel snů kvůli jejich subjektivní povaze, nedávné porozumění mozku během REM spánku může ukázat na některé zajímavé možnosti.

Centra paměti a emocí se během spánku REM znovu aktivují poté, co se během NREM spánku jejich aktivita dramaticky sníží. Kromě toho noradrenalin, hormon, která vyvolává úzkost, v mozku během REM spánku chybí. Tato absence vytváří relativně bezstresové prostředí pro zpracování emocí a vzpomínek, které vznikají během snů.

Aby vědci mohli dokázat hypotézu, že spánek ovlivňuje zpracování emocí, vystavili skupinu dospělých obrazům, které vyvolávaly emoce, zatímco jejich mozky byly skenovány pomocí magnetické resonance. Celá skupina byla znovu vystavena obrazům o dvanáct hodin později, i když jen polovina účastníků měla mezi těmito dvěma sezeními šanci spát.

Studijní subjekty, které měly možnost spát, vykazovaly sníženou emoční reakci na stejné obrazy. Tato reakce byla doložena výsledky jejich MRI skenů, které ukázaly dramatické snížení aktivity v amygdale, která formuje takové emoce jako je strach, úzkost nebo agrese. Výsledky účastníků studie, kteří nespali, zůstaly podobné prvotním výsledkům s podobnou aktivitou v amygdale.

Jak víme, že za nesrovnalosti ve výsledcích testů bylo zodpovědné snění? Protože pouze studijní subjekty, které spaly a jejichž sny vykazovaly pokles mozkové aktivity související se stresem, vykazovaly v následujícím testu sníženou aktivitu.

Efekt odrazu snů

Odraz snů je výskyt potlačených myšlenek ve snech, zejména těch, které se vyskytují během REM spánku. Vliv potlačovaných myšlenek a emocí na sny byl prokázán ve více studiích. Obzvláště u jedinců zažívající větší kognitivní nároky díky učení se novým pojmům nebo zapamatování detailů nebo čísel.

Protože obvyklé procesy potlačování myšlenek nejsou během spánku REM tak pevné jako během bdění, může být pro mozek snazší přistoupit a zkoumat potlačené myšlenky právě během spánku. To může vést ke vzniku potlačených myšlenek a emocí během spánku. Někteří vědci spekulují, že negativní sny a noční můry mohou být alespoň částečně důsledkem potlačování myšlenek.

Několik randomizovaných klinických studií ukázalo, že noční můry lze zmírnit snížením aktivity potlačování myšlenek. Konfrontace znepokojivými myšlenkami a obrazy v bdělém stavu místo snahy je potlačit může být užitečné pro osoby trpící noční můrou, zvláště pro ty, kteří zažívají opakující se zlé sny.

Terapie obrazovou zkouškou (anglicky ve zkratce IRT) je druh kognitivně behaviorální terapie určené pro osoby trpící negativními sny či posttraumatickou stresovou poruchou. Místo potlačování obav, které vedou k nočním můrám, navádí IRT pacienty, aby se jim postavili. Cílem IRT je změnit směr snění tím, že pacientům s nočními můrami pomůžeme znovu promyslet neškodné konce nočních můr a převzít vědomou kontrolu nad obsahem snů.

Neuron

Buňka v těle, která přenáší, zpracovává a přijímá informace skrze signály z jiných neuronů.

Noční můry, noční děsy a zlé sny

Noční můry jsou sny složené z negativních představ nebo emocí a často vedou k intenzivnímu pocitu strachu a úzkosti. Mohou být docela živé a probudit spící osobu ze spánku.

Až téměř jedna desetina dospělé populace může trpět více než příležitostnými nočními můrami. Noční můry mohou být způsobeny řadou psychologických faktorů, včetně stresu, úzkosti, některých léků, poruch spánku a poruch duševního zdraví. Tísnivé pocity všeho druhu během bdění jsou silně spojeny s nočními můrami během spánku.

Smrt a ohrožení jsou běžnými předměty nočních můr. Je pravděpodobné, že více než jiné sny budou končit špatně a nějakým způsobem budou spojeny s pocity selhání a agrese. Noční můry se obvykle objevují později v noci během REM spánku, kdy jsou sny nejživější.

Horečka a léky

Noční můry mohou způsobovat také:

Správná spánková hygiena může pomoci zlepšit kvalitu spánku, a tím snížit frekvenci a intenzitu nočních můr. Do toho můžeme mimo jiné zařadit spánek v tmavé, tiché a chladné ložnici, vyhýbání se elektronice v době před spaním, omezení užívání alkoholu a kofeinu a udržování konzistentního spánkového plánu.

Noční můry versus zlé sny

Co odlišuje noční můry od zlých snů? Často je to emoce prožívaná během snu. Noční můry se obvykle vyznačují prvky fyzické agrese a strachu, zatímco zlé sny často zahrnují emoce společné mezilidským konfliktům.

Mezi tyto emoce patří:

 • Smutek
 • Vina
 • Zmatek
 • Zhnusení

Noční můry se od zlých snů odlišují také svou tendencí probouzet spící osoby ze spánku. Studie ukazují, že zlé sny jsou častější než noční můry. Je zajímavé, že problémy s kompetencemi jsou běžnější v běžných snech, které obsahují méně zjevných témat selhání a negativity.

Noční můry versus úzkostná porucha snění

Úzkostná porucha snění je charakterizována častými a závažnými nočními můrami, které narušují kvalitu života. Náznaky její existence jsou definovány následovně:

 • Opakované probouzení a jasné vzpomínky na obsah noční můry s ohrožením života, zdraví či fyzické integrity jako takové
 • Obvykle se vyskytuje v druhé polovině spánku nebo během zdřímnutí
 • Okamžitá ostražitost po probuzení
 • Pocit zoufalství, včetně strachu a úzkosti po probuzení
 • Zhoršení výkonnosti v práci, škole nebo v rámci jiných aktivit
 • Absentující jiný zdravotní stav či medikace, které by vysvětlovaly pacientův stav

Úzkostná porucha snění je považována za parasomnii neboli poruchu, která způsobuje nepříjemné zážitky při usínání, během spánku nebo při probouzení ze spánku. Mívá podobné příčiny jako běžné noční můry. Vést může až ke strachu z usnutí, tedy somnifobii, což může mít za následek chronický nedostatek spánku a další úzkost.

Léčba úzkostné poruchy snění může zahrnovat léky, kognitivní behaviorální terapii nebo obojí. Terapie může zahrnovat následující:

 • Terapie obrazovou zkouškou: Pacient si zapisuje svou noční můru a mění prvky snu, aby byl pozitivnější. Následuje zkoušení upraveného snu, aby bylo možné změnit i budoucí sny.
 • Terapie vlastní expozicí: Pacient se postupně vystavuje situacím, které obvykle vytvářejí strach a úzkost, což způsobuje znecitlivění.
 • Terapie lucidním sněním: Pacient se pokouší uvědomit si své noční můry když spí, aby mohl sen a jeho výsledek změnit.

O čem je většina snů?

Studie ukazují, že většina snů je o lidech, které spící osoba zná, a nějakým způsobem s nimi interaguje.

Posttraumatická stresová porucha a noční můry

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) se vyskytuje v důsledku silného traumatu a je velmi běžná u válečných veteránů nebo osob vystavených sexuálnímu zneužívání. Porucha je charakterizována vytrvalými a rušivými myšlenkami spolu se vzpomínkami na vyvolávající traumatickou událost. Porucha může mít genetické propojení s neurotransmiterem serotoninem, který ovlivňuje emoce i spánek.

Noční můry se objevují u většiny lidí s diagnostikovanou PTSD. Mohou být ještě častější u osob s PTSD s panickou nebo úzkostnou poruchou. PTSD může způsobit zvýšené vzrušení nervového systému, což má za následek zvýšenou úzkost, nespavost a časté probouzení. Tato tendence k narušenému spánku může zhoršit noční můry, zatímco únava může zhoršit pocity deprese a beznaděje.

Kognitivně behaviorální terapie speciálně vyvinutá pro PTSD může být vcelku účinná při léčbě symptomů poruchy. Opakované vystavení vzpomínkám může snížit jejich sílu a pacientovu citlivost na rušivé obrazy, myšlenky a noční můry. Pomoci mohou také některé léky.

Posttraumatická stresová porucha

Noční děsy

Noční děsy jsou druhem parasomnie, která obvykle postihuje malé děti ve věku od 2 do 4 let.

Projevují se následujícími příznaky:

 • Řev a výkřiky ze spánku
 • Vzpřímený posez v posteli
 • Nadměrný pohyb, škubání nebo mlácení se v posteli
 • Viditelná rozrušenost během spánku nebo po probuzení
 • Neutěšitelnost během spánku nebo po probuzení
 • Zmatenost po probuzení
 • Náměsíčnost nebo vstávání z postele

Zatímco dítě trpící noční můrou lze snadno probudit a utěšit, dítě trpící nočním děsem se probouzí obtížněji. Dítě, které zažívá noční děsy se může také celkem snadno zranit během spánku nebo trpět nočním pomočováním. Někteří vědci se domnívají, že noční děsy jsou důsledkem běžných změn v dětství, jako je spánek o samotě bez rodičů.

Léčba nočních děsů zahrnuje naplánované probuzení zabraňující dlouhému spánku a snění, medikaci a přístroj navržený tak, aby lehce vibroval, když cítí začínající noční děsy, který probudí dítě natolik, že přeruší cyklus děsivých snů.

Závěrem

I když jsou pro nás sny stále jistým tajemstvím, už nejsou tak záhadné jako kdysi. Nyní víme, že se sny vyskytují ve všech čtyřech fázích spánku, začínají v raném vývoji mozku a zdá se, že částečně souvisí s potlačenými myšlenkami. Ačkoli už nevěříme, že jsou sny projevem potlačovaných přání nebo způsobem komunikace s bohy, neztratili svou sílu inspirovat a nutit nás přemýšlet.

Protože sny jsou tolik individuální a reprezentují život a starosti každého jednotlivého člověka, který sní, možná nikdy plně neporozumíme jejich účelu nebo smyslu. Nedávné pokroky ve vědě o spánku a neurologii nám přesto poskytly fascinující pohled na povahu snů a mozkové procesy, které vedou ke snění.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.