Oneirologie

Oneirologie (jedná se o slovní spojení řeckých slov oneiron a logia, česky sen a studium) je plnohodnotná vědecká disciplína zabývající se výzkumem snění. Předmětem studia je odhalování spojitostí mezi sněním a našimi vědomostmi o fungování lidského mozku. Současně jde také o to zjistit jak v průběhu snění nás mozek funguje ve spojitosti s utvářením paměti a duševními poruchami. Jak již bylo řečeno, jedná se o skutečnou vědu, která kvantitativně hodnotí průběh snů a nelze ji zaměňovat za nevědeckou interpretaci snů, která se snaží vykládat význam snů bez jakéhokoliv vědeckého základu.

Oneirologie

Oblast studia

Oneirologie zastřešuje výzkum mechanismů snění, vlivů na snění a poruch, které se sněním souvisí. Tento vědní obor má mnoho společného s neurologií a soustřeďuje se na analýzu mozkových vln během snění, kvantifikaci snů a výzkum účinků léků, drog a neurotransmiterů na spánek a snění. Přestože je odborná debata o původu a účelu snů vedena mnoha směry, může výzkum snění, na které je nahlíženo jako na funkci mozkové aktivity, v budoucnu přinést své ovoce. V tomto ohledu se poznatky ze studia snění do budoucna jeví jako potenciálně velmi přínosné při léčbě některých duševních poruch.

Historie oneirologie

První pokusy o vědecké zkoumání snění proběhly už v 19. století a jeho hlavními propagátory byly pánové Marquis d’Hervey de Saint Denys a Alfred Maury. Velký zlom přišel až v polovině 20. století, když Nathaniel Kleitman a Eugene Aserinsky objevili a prokázali existenci pravidelných spánkových cyklů. Druhým zlomovým bodem pak byl objev pánů Kleitmana a Williama C. Dementa. Ti odhalili díky elektroencefalografu (EEG) specifické období spánku, v průběhu něhož se mozková aktivita velmi podobá mozkové aktivitě v bdělém stavu a během kterého dochází k rychlému těkavému pohybu očí. Toto období spánku dnes známe jako REM spánek, při kterém je naše snění nejsilnější.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.