Náměsíčnost – Somnambulismus

Náměsíčnost, formálně nazývaná somnambulismus, je porucha spánku řadící se mezi takzvané parasomnie. Vzniká v průběhu NREM spánku a projevuje se chůzi nebo prováděním nějaké činnosti zatímco postižená osoba stále spí. Je častější u dětí než u dospělých a je pravděpodobnější, že se rozvine, pokud má daný jedinec toto onemocnění v rodinné anamnéze, trpí nedostatkem spánku nebo je náchylný k opakovanému nočnímu probouzení.

Náměsíčnost

Nehody během epizod náměsíčnosti mohou vést k vážným zraněním a výjimečně i k úmrtním. Postižené osoby obecně trápí problémy se spánkem a denní ospalostí. Aktivní léčba nemusí být ve všech případech nezbytná, ale když jsou epizody časté nebo intenzivní, je nutná.

Co je náměsíčnost

Náměsíčnost patří stejně jako například noční můry či noční pomočování mezi parasomnie. Parasomnie jsou charakterizovány abnormálním chováním během spánku. Parasomnie ve skutečnosti překračují hranice mezi spánkem a bděním, což je důvod, proč je chování člověka v jejich průběhu abnormální.

Parasomnie lze rozlišovat na základě fáze spánku, během které se vyskytují. Náměsíčnost se vyskytuje během NREM spánku, a to konkrétně ve spánkové fázi N3, která je známá jako hluboký spánek s pomalými vlnami. Mezi parasomnie související s NREM spánkem dále patří spánková opilost, noční děsy a porucha příjmu potravy související se spánkem.

Příznaky

Příznaky náměsíčnosti zahrnují různé typy jednoduchých i složitých činností prováděných ve spánku. Během epizod mívají lidé otevřené a jakoby skleněné oči a prázdný nepřítomný výraz ve tváři.

Je důležité si uvědomit, že náměsíčnost nezahrnuje ani zdaleka pouze chůzi, jak by se mohl leckdo domnívat. Během epizody náměsíčnosti může postižená osoba vykonávat prakticky jakoukoliv činnost. Typicky je to například běhání, oblékání se, stěhování nábytku, sexuální chování (sexsomnie) nebo močení na nevhodných místech. Méně časté avšak objevující se je pak násilné chování a provádění složitých činností, jako je třeba řízení auta.

Epizody náměsíčnosti trvají od několika málo sekund až po půl hodiny, přičemž většina z nich netrvá déle než 10 minut. Postižený jedinec se může po prodělání epizody sám od sebe vrátit zpět do postele a znovu spát, nebo se může probudit mimo postel, což je v drtivé většině případů doprovázeno zmateností.

Pro náměsíčnost i ostatní parasomnie související s NREM spánkem je charakteristické, že si postižená osoba prakticky nikdy nepamatuje průběh prodělané epizody a to, že k ní vůbec došlo. Z tohoto důvodu se lidé o své náměsíčnosti dozvědí nejčastěji od členů rodiny nebo spolubydlícího.

Posledním společným prvkem parasomnií související s NREM spánkem je to, že se obvykle vyskytují během první třetiny až první poloviny spánku, kdy má člověk tendenci trávit vyšší procento času ve fázi hlubokého spánku N3.

Četnost výskytu

Četnost výskytu, neboli prevalence je daleko vyšší u dětí než u dospělých. Jedna dlouhodobá studie zjistila, že u dětí ve věku od 2 do 13 let se náměsíčnost objevuje ve 29 % případů s tím, že nejčastěji je to u dětí ve věku od 10 do 13 let. U dospělých se prevalence pohybuje okolo 4 %. Zcela přesná čísla však nebude možné zřejmě nikdy zjistit, a to kvůli skutečnosti, že si lidé vlastní epizody náměsíčnosti nepamatují. Nelze tak přesně stanovit ani počet postižených osob, ani jak často u těchto osob k epizodám dochází. Pro překonání této nemožnosti přesné kvantifikace prevalence náměsíčnosti v populaci byla vytvořena metaanalýza vycházející z dat z několika desítek studií, která zjistila, že se náměsíčnost v průběhu dvanácti měsíců vyskytne alespoň jednou u 1,5 % dospělých a 5 % dětí.

Dopady a nebezpečí

Náměsíčnost může být velmi nebezpečná a až život ohrožující jak pro postiženou osobu, tak pro lidi v jejím okolí. Pády a srážky jsou během epizod náměsíčnosti poměrně časté. Nemalé riziko přináší též manipulace s ostrými, špičatými a snadno rozbitnými předměty (například cokoliv skleněného). Samostatnou kapitolou jsou pak skoky z okna, řízení automobilu a násilné chování.

Negativní dopady náměsíčnosti mohou mít ale také psychický a společenský rozměr. Postižená osoba se může stydět a mít problémy s okolím kvůli svému nevhodnému chování, které náměsíčnost způsobuje. To zahrnuje například sexuální projevy – sexsomnie (může dojít i na znásilnění), agresivní chování a močení na nevhodných místech.

Náměsíčníci také trpí nadměrnou denní ospalostí a nespavostí. Není však známo, zda jsou tyto problémy způsobeny somnambulismem, nebo zda existuje nějaký základní faktor, který způsobuje současně náměsíčnost, denní ospalost a nespavost.

Nakonec nesmíme zapomenout ani na dopady, které trápí osoby z okolí náměsíčníka. Spánek partnera a jiných osob ve společné domácnosti může být epizodami somnabulismu silně narušen. Dojít může také k nějakému druhu zranění a vyloučeno není ani přímé napadení.

Somnambulismus

Příčiny

Pravděpodobnost rozvoje somnabulismu je ovlivněna různými faktory:

 • Genetika a rodinná anamnéza: Výzkumy odhalily jasnou spojitost mezi náchylností k náměsíčností a dalšími NREM parasomniemi a genetickými predispozicemi k nim. Asi jedna pětina dětí, jejichž rodiče nemají v anamnéze náměsíčnost, trpí touto poruchou. Naproti tomu polovina náměsíčných dětí má alespoň jednoho z rodičů náměsíčníkem. Téměř dvě třetiny náměsíčných dětí pak má oba rodiče náměsíčníky.
 • Nedostatek spánku: Nedostatek spánku souvisí se zvýšeným rizikem náměsíčnosti, což může být způsobeno delší dobou strávenou v hlubokém spánku N3 po období spánkové deprivace.
 • Některé léky: Léky se sedativním účinkem mohou člověka přimět ke spánku, který zvýší šance na vznik epizody náměsíčnosti.
 • Alkohol: Nadměrná konzumace alkoholu může způsobit nestabilitu fází spánku a zvýšit tak riziko vzniku epizody somnabulismu.
 • Poranění mozku: Poranění mozku (včetně jeho otoku) může být spouštěčem náměsíčnosti.
 • Horečka: U dětí bylo zjištěno, že horečka zvyšuje pravděpodobnost vzniku epizody náměsíčnosti.
 • Obstrukční spánková apnoe: Obstrukční spánková apnoe je porucha spánku, při které dochází k zablokování dýchacích cest, což způsobuje krátké zástavy dechu během spánku. Tyto zástavy dechu, které se mohou vyskytnout mnohokrát za noc, způsobují přerušení spánku, které může vést k náměsíčnosti
 • Syndrom neklidných nohou: Syndrom neklidných nohou je porucha spánku, která způsobuje silné nutkání pohybovat končetinami (v drtivé většině případů se to týká nohou). Způsobuje noční vzrušení, ze kterého se člověk může dostat do epizody somnabulismu.
 • Stres: Spánek mohou ovlivnit různé typy stresu. Může být fyzický (například bolest) i psychický. Některé typy stresu mohou souviset s nepohodlím nebo změnou, například při cestování či spaní na neznámém místě. Výsledkem je fragmentovaný nebo narušený spánek, který může zvýšit pravděpodobnost vzniku epizody náměsíčnosti.

U většiny náměsíčných dětí dojde s přibývajícím věkem a dosažením dospělosti k naprostému vymizení epizod somnabulismu. Není to ale pravidlem a část postižených dětí trpí náměsíčností i následně v dospělosti. Rozvoj náměsíčnosti v dospělosti je spíše výjimečný, nikoliv však vzácný.

Léčba

Léčba náměsíčnosti závisí na věku pacienta a četnosti a intenzitě jednotlivých epizod. Ve všech případech je nejlepším řešením konzultovat situaci s lékařem, který dokáže odhalit nejpravděpodobnější příčinu a vytvořit léčebný plán na míru. V mnoha případech nevyžaduje somnambulismus žádnou aktivní léčbu, protože jsou epizody vzácné a nijak zvlášť intenzivní. S přibývajícím věkem jsou navíc epizody většinou méně intenzivní a sporadičtější, takže se problém vyřeší sám od sebe bez potřeby jakékoliv specifické terapie. Pakliže je léčba nezbytná, existuje řada přístupů, které lze začlenit do léčebného plánu. Zde jsou.

Léčba náměsíčnosti

Eliminace bezpečnostních rizik

Zabránit možnému zranění je u náměsíčníku naprosto základním a dobře fungujícím přístupem.

 • Udržujte ostré, špičaté a jinak potenciálně nebezpečné předměty mimo dosah náměsíčníka
 • Zavírejte a zamykejte dveře i okna
 • Odstraňte z podlahy nerovnosti a předměty, o které lze zakopnout (to se týká i dveřních prahů)
 • Nainstalujte světla s pohybovými senzory
 • Nainstalujte dveřní či postelové alarmy

Odstraňte základní příčinu

Pokud je náměsíčnost jedince vyvolána jinou poruchou spánku, jako je třeba obstrukční spánková apnoe nebo syndrom neklidných nohou, pak jejich léčba může vyřešit problém se somnambulismem. Podobná situace je u užívaných léků, jejichž dávkování nebo typ může lékař změnit tak, aby nezpůsobovaly vznik epizod náměsíčnosti.

Plánované probuzení

Při plánovaném probuzení dochází k probuzení náměsíčníka krátce předtím než potenciálně dojde k epizodě náměsíčnosti. Podstatou je to, že je náměsíčnost spojena se specifickou fází spánku a proto se zpravidla vyskytuje každou noc ve stejnou dobu. Plnohodnotné probuzení postiženého jedince těsně před tímto momentem mu může zabránit v částečném probuzení, které může přejít v epizodu náměsíčnosti. Plánované probuzení je u dětí velmi účinné a často vede k úplné eliminaci somnabulismu. Přínosné může být i u dospělých, avšak v tomto ohledu zatím neproběhl dostatečný výzkum.

Zaměřte se na spánkovou hygienu

Spánková hygiena se týká prostředí a návyků souvisejících se spánkem. Špatná spánková hygiena zahrnující například nekonzistentní plán spánku nebo pití kofeinu těsně před spaním, může přispět k problémům se spánkem a spánkové deprivaci. Důležité je ale třeba i používání vhodné matrace s ohledem na typ postavy, hmotnost a spánkovou polohu. Dodržování pravidel spánkové hygieny podporuje stabilnější a kvalitnější spánek a zároveň snižuje riziko nedostatku spánku, který může vyvolat náměsíčnost.

Kognitivně behaviorální terapie

Kognitivně behaviorální terapie působí proti negativním myšlenkám a činům. U nespavosti byla prokázána účinnost při zlepšování kvantity i kvality spánku přeformulováním toho, jak člověk o svém spánku uvažuje. Adaptace kognitivně behaviorální terapie na stres a úzkost a její pečlivá aplikace spolu s relaxačními technikami, může pomoci předejít epizodám náměsíčnosti souvisejících se stresem.

Léky

Pakliže je jakákoliv jiná léčba neúčinná, lze přistoupit i k užívání léků. Nejčastěji jsou předepisovány benzodiazepiny a antidepresiva. Některé výzkumy také potvrdili kladný přínos užívání melatoninu. Všechny léky na předpis i ty volně prodejné mají své přínosy a současně také vedlejší účinky. Jejich užívání by proto mělo být vždy konzultováno s ošetřujícím lékařem.

Je bezpečné probouzet náměsíčníka?

Většina odborníků nedoporučuje probouzet náměsíčníka zažívajícího epizodu somnabulismu. Tyto osoby si nejsou v dané chvíli vědomi své situace a prudké probuzení u nich může vyvolat silný strach, zmatek nebo hněv. Pokud je to možné, můžete náměsíčného člověka zkusit lehce navést pryč od potenciálního nebezpečí a zpátky do postele. Mluvte přitom tiše a klidně a dotýkejte se ho jen lehce. Pakliže je probuzení náměsíčné osoby nevyhnutelné, snažte se to provést co nejjemnějším možným způsobem a mějte na paměti, že po probuzení může být dezorientovaná, zmatená, vyděšená nebo agresivní.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.