Spánek N3 – Spánek s pomalými vlnami

Pokud jste se ráno probudili svěží a plní energie, je pravděpodobné, že jste měli dostatek spánku s pomalými vlnami. Spánek N3 je třetí fází spánku a je nejhlubší a nejvíce regenerující ze všech čtyř fází spánku.

Stejně jako N1 a N2 je i N3 stádiem spánku, při kterém nedochází k rychlému pohybu očí, kdy jsou oči relativně klidné a sny nejsou příliš obvyklé. Mnoho základních funkcí, jako je hojení ran a zpracování vzpomínek, probíhá během spánku N3, který obvykle začíná asi 40 minut po usnutí. Čas trvání jednotlivých epizod N3 se během spánku zkracuje a ty na začátku mohou být dlouhé až 90 minut. Ve fázi spánku N3 trávíme přibližně pětinu celkového času spánku.

Spánek N3

N3 – Spánek s pomalými vlnami

Na EEG (elektroencefalogram) je spánek N3 charakterizován odlišným vzorcem synchronizovaných mozkových vln. Tyto mozkové vlny dávají N3 přezdívku „spánek s pomalými vlnami“.

Během spánku N3 dochází k významným fyziologickým změnám. Ty zahrnují:

 • Uvolnění hormonů ovlivňujících chuť k jídlu a dalších metabolických hormonů
 • Snížení průtoku krve do mozku
 • Zvýšení průtoku krve do svalů, což jim umožňuje přijímat kyslík a regenerační živiny
 • Další snížení krevního tlaku a srdeční frekvence
 • Snížení frekvence dýchání

Spánková vřetena charakteristická pro spánek N2 během spánku N3 odeznívají. Přestože jsou svaly stále aktivní, oči se pohybují jen zřídka. Sny se během spánku N3 mohou vyskytovat, ale obecně nejsou tak živé a zapamatovatelné jako sny, které se vyskytují během REM spánku.

Co jsou spánková vřetena?

Vzruchy aktivity mozkových vln charakteristický pro spánek N2. Na EEG vypadají podobně jako vřetena příze. Předpokládá se, že spánková vřetena jsou úzce spojena s učením a deklarativní pamětí.

Vnější podněty jako je hluk a světlo jen s malou pravděpodobností způsobí probuzení během spánku N3. K hlubokému spánku během fáze N3 přispívá mimo jiné snížený průtok krve do mozku a také senzorické hradlování, což je proces, při kterém mozek blokuje všechny podněty kromě těch nejdůležitějších nebo nejnebezpečnějších. Pokud je spánek přerušen během fáze N3, dochází obvykle ke zmatenosti a dezorientaci probuzené osoby. Obnova plnohodnotné bdělosti a normálních funkcí mozku následně trvá nejméně půl hodiny od probuzení.

Pro lepší spánek N3

Činnosti a návyky přispívající k podpoře spánku s pomalými vlnami:

 • Intenzivní denní cvičení
 • Nízkosacharidová dieta
 • Teplá koupel nebo sauna
 • Rozjímání

Během zotavování se z deprivace spánku může dojít k neobvykle velkému nárůstu množství času stráveného ve spánkové fázi N3, zatímco pokles celkového času stráveného ve spánku N3 může být důsledkem užívání tricyklických antidepresiv nebo benzodiazepinů jako je Valium.

Nedostatek spánku N3 v důsledku celkového nedostatku spánku, vedlejších účinků léků nebo nespavosti může způsobit zhoršenou schopnost zpracovávat a uchovávat vzpomínky. Snížení času stráveného v N3 může být také spojeno s epilepsií a depresí. Starší lidé mají tendenci trávit méně z celkového času spánku ve fázi N3 a ve srovnání s mladšími lidmi vykazují méně mozkových vln souvisejících se spánkem.

Delta vlny a ostré vlny

Spánková fáze N3 „oficiálně“ začíná, když se 20% a více mozkových vln změní na vlny delta. Fáze N3 byla ještě poměrně nedávno rozdělena na dva stupně. Jeden charakterizovaný 20% až 50% podílem delta vln, druhý charakterizovaný 50% a větším podílem delta vln. Tyto dva stupně jsou nyní jednou fází se dvěma různými úrovněmi aktivity delta vln.

První polovina delta vlny před vrcholem na EEG reprezentuje „sestupný stav“, během kterého neurony v mozkové kůře odpočívají a vykazují značnou pasivitu. Druhá polovina vlny představuje „vzestupný stav“, během kterého jsou neurony nanejvýš aktivní.

Mozková kůra

Šestivrstvá šedá hmota mozku zodpovědná za funkce vyššího řádu jako je jazyk, poznávání, smyslové vnímání a uvažování.

Delta vlny jsou převládající formou mozkových vln u kojenců, kteří ve fázi N3 tráví značné množství celkového času spánku. V dospělosti vykazují muži na EEG méně delta vln než ženy. U obou pohlaví zároveň množství delta vln po celý život klesá a už ve věku pětasedmdesáti let mohou delta vlny ve spánku zcela chybět.

Vysokonapěťové delta vlny spánku N3 jsou prokládány návaly takzvaných ostrých vln. Ostré vlny pocházejí z hipokampu a jeho okolí a zdá se, že jsou úzce spojeny se zpracováním paměti. Během spánku s pomalými vlnami vytváří mozek spojení mezi událostmi, které se mohou zdát nesouvisející a třídí některé zážitky, přičemž některé uloží jako vzpomínky a jiné zahodí.

Ostré vlny

Ostré vlny fáze N3 představují opakování mozkové aktivity prožívané během bdělosti a její následné upevnění ve spánku během procesu formování paměti. Ostré vlny také pomáhají komprimovat vzpomínky, takže když si nějakou událost vybavujeme, odehraje se v naší mysli rychlostí blesku, nikoli v odpovídajícím čase, během kterého událost probíhala.

Protože jsou delta vlny a ostré vlny tolik synchronní, mohou být obzvláště citlivé na přerušení takovými onemocněními jako je kupříkladu epilepsie.

Spánek s pomalými vlnami – léčení a hojení

Mozková aktivita během fáze spánku N3 není vysvětlitelná existencí vnějších podnětů, které by mozek za normálních okolností během bdělosti obvykle přijímal. Zdá se tedy, že tato aktivita naznačuje existenci komunikace mezi neurony, protože ty řídí důležité tělesné funkce, včetně:

 • Obnovy hladiny energie
 • Uvolňování hormonů
 • Syntézu jídla na bílkoviny a další základní živiny
 • Produkci a uvolňování cytokinů pomáhajících snižovat záněty a bojovat s infekcí

Co jsou cytokiny?

Cytokiny přenášejí zprávy mezi buňkami. Existuje několik typů cytokinů včetně těch, které stimulují produkci krevních buněk a modulují imunitní systém.

Hojení probíhá během spánku N3 spolu s růstem svalů, kostí a dalších tkání. Snížená mozková aktivita během spánku N3 umožňuje použít více krve pro opravu svalů a tkání. Delta vlny signalizují uvolňování hormonů hypofýzy a nadledvin jako je prolaktin a růstový hormon, které pomáhají usnadnit hojení.

Někteří vědci se domnívají, že se spánek vyvinul u živočichů proto, aby pomohl tělu bojovat s infekcemi, zejména s těmi, které jsou způsobeny parazity. Zdá se totiž, že spánek i imunitní systém jsou aktivovány podobnými procesy v hypotalamu, mozkovém kmeni a hipokampu.

Gliové buňky v centrálním nervovém systému přijímají během spánkové fáze N3 cukr, což jim umožňuje poskytovat energii mozku. Gliové buňky též odstraňují toxiny a také škodlivé a odpadní látky z mozku mozkomíšním mokem. Tato tekutina protéká mozkem v řadě kanálů a je řízena zužováním a rozšiřováním gliových buněk.

Zdá se, že gliové buňky odstraňují z mozku také amyloid beta. Amyloid beta je neurotoxin spojený s demencí a podobnými neurodegenerativními stavy. Tento lepkavý protein se může vytvořit, pokud gliové buňky nejsou schopny dostatečně propláchnout mozek během spánkové fáze N3, což potenciálně zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby a dalších nemocí spojených s poklesem kognitivních funkcí.

Spánek N3 a parasomnie

Parasomnie jako jsou noční děsy, pojídání ve spánku a náměsíčnost se nejčastěji vyskytují během fáze spánku N3. Parasomnie jsou kategorií poruch spánku charakterizovaných abnormálním chováním, pohyby a emocemi. Jsou způsobeny neúplným probuzením během fáze spánku N3, což má za následek částečné probuzení autonomního nervového systému. Toto částečné probuzení může vést k neobvyklému chování, které může být pro postiženého dosti rušivé nebo znepokojující.

Během spánku N3 se může objevit řada typů parasomnie jako například:

Spánková paralýza

Dočasná a často velmi děsivá neschopnost se pohybovat a mluvit během probouzení nebo usínání.

Mezi méně časté parasomnie patří třeba sexsomnie, což je porucha zahrnující sexuální akty, ke kterým dochází během spánku, aniž by si to postižený uvědomoval a po probuzení si jich byl vědom. Zmínit lze také syndrom explodující hlavy způsobující při usínání nebo probuzení sluchovou iluzi výbuchu či jiného hlasitého hluku. Projevy se mohou vyskytovat často nebo jen příležitostně. Tato parasomnie se zdá být neškodná a může mít určitou souvislost se stresem, zdravotním stavem uší nebo genetickými faktory.

N3 fáze spánku a parasomnie

Pojídání ve spánku (SRED) je parasomnie a porucha příjmu potravy zároveň a je charakterizována jezením nebo dokonce přejídáním ve spánku. Pacienti trpící SRED nemusí mít na pojídací epizody vůbec žádné vzpomínky nebo z nich mají v paměti jen útržky. Zatímco normálně je touha po jídle během spánku potlačena, u pacientů trpících SRED touha po jídle přetrvává, a to právě během spánkové fáze N3. Přibližně polovina pacientů se SRED má psychiatrickou diagnózu nebo nějakou afektivní poruchu. SRED bývá také běžnější u lidí klasifikovaných jako klinicky obézní.

Závěrem

Když přemýšlíme o spánku, jen zřídkakdy se zamyslíme nad jedinečnými vlastnostmi a důležitými funkcemi každé jednotlivé spánkové fáze. Můžeme si pamatovat náš sen nebo to, že jsme se během noci probudili, ale jen málo z nás skutečně vnímá neviditelné účinky spánku na naše tělo a zdraví.

Spánek N3 není jen další fáze spánku. Fáze spánku N3 je čas, kdy se uzdravujeme a vytváříme si vzpomínky. Je to čas, kdy je mozek zbaven toxinů a škodlivých látek. Když máme dostatek spánku N3, cítíme se odpočatí a nabytí energií a díky tomu můžeme být také zdravější. Jako všechny tři ostatní fáze je i spánek N3 nezbytnou součástí cesty k tomu, abychom prospívali.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.