Poruchy spánku

Přesný počet lidí, kteří trpí nějakou poruchou spánku není přesně znám, ale odhaduje se, že je to zhruba polovina populace. Tyto problémy mohou být buď celoživotní, nebo se mohou objevit v nějaké fázi života. Mnoho lidí poruchy spánku z nějakého důvodu podceňuje, což je velmi krátkozraké. Mohou mít totiž velmi závažné dopady na život postižené osoby i jejího okolí. Tyto dopady mohou být jak psychického, tak fyzického charakteru. Pakliže se budeme bavit o extrémních avšak stále reálných případech, může jít i o život. Některé poruchy spánku mohou způsobit celkové vyčerpání organismu a následnou smrt (například závažná nespavost), jiné dovedou postiženou osobu k vědomé, nebo nevědomé sebevraždě (například skokem z okna při epizodě náměsíčnosti). Možná nejsmutnější jsou pak případy vražd, které jsou kupříkladu zdokumentovány u nadměrně silných epizod spánkové opilosti.

Poruchy spánku

Poruchy spánku a jejich klasifikace

Zcela první rozdělení spánkových poruch vzniklo v roce 1974 a neslo název DSM-III. Dnes je však nejpoužívanější klasifikací takzvaná ICSD, což je zkratka anglického International Classification of Sleep Disorders, česky pak Mezinárodní klasifikace spánkových poruch. Její zcela první verze vznikla v roce 1979 a nesla název Nosology. Postupem času došlo k přejmenování na zmíněné ICSD, které bylo v průběhu let několikrát revidováno. Vývoj bbl následující: ICSD (1990), ICSD-R (1997), ICSD-2 (2005), ICSD-2 Pocket Version (2006) a nakonec dnes aktuální ICSD-3 (2014). Tato klasifikace byla vytvořena spoluprací Americké akademie spánkové medicíny (American Academy of Sleep Medicine – AASM), Evropské společnosti pro výzkum spánku (The European Sleep Research Society), Japonské společnosti pro výzkum spánku (The Japanese Society of Sleep Research), Spánkové společnosti Latinské Ameriky (The Latin American Sleep Society).

Všechny poruchy spánku spadají do jedné ze sedmi definovaných kategorií, kterými jsou Insomnie (Nespavost), Poruchy dýchání spojené se spánkem, Centrální poruchy hypersomnolence, Poruchy spánku a bdění spojené s cirkadiánním rytmem, Parasomnie, Poruchy pohybu spojené se spánkem a Ostatní poruchy spánku. Nyní si jednotlivé poruchy spánku rozebereme detailněji.

Insomnie

Insomnie, neboli česky nespavost se projevuje dočasnými či dlouhotrvajícími problémy s usnutím, udržením spánku a předčasným probuzením. Rozděluje se do tří typů.

 1. Chronická nespavost
 2. Krátkodobá nespavost
 3. Zvláštní typy nespavosti

Poruchy dýchání spojené se spánkem

Poruchy dýchání spojené se spánkem dělíme dále na celkem pět podkategorií. Jak samotný název napovídá, tak jsou tato onemocnění spojena s problémy s dýcháním během spánku. Nejběžnější z nich je spánková apnoe ve všech svých formách.

Obstrukční spánková apnoe

 1. Obstrukční spánková apnoe u dospělých
 2. Obstrukční spánková apnoe u dětí

Centrální spánková apnoe

 1. Centrální spánková apnoe s Cheyne-Stokesovým dýcháním
 2. Centrální spánková apnoe bez Cheyne-Stokesova dýchání
 3. Centrální spánková apnoe způsobená vysokou nadmořskou výškou
 4. Centrální spánková apnoe způsobená medikací
 5. Primární centrální spánková apnoe
 6. Primární centrální spánková apnoe u dětí
 7. Primární centrální spánková apnoe u dospívajících
 8. Centrální spánková apnoe způsobená léčbou obstrukční spánkové apnoe

Hypoventilační poruchy spojené se spánkem

 1. Syndrom hypoventilace způsobený obezitou
 2. Vrozený syndrom centrální alveolární hypoventilace
 3. Pozdně nastupující centrální hypoventilace s dysfunkcí hypotalamu
 4. Idiopatická centrální alveolární hypoventilace
 5. Hypoventilace související se spánkem způsobená léky, drogami nebo jinou chemickou látkou
 6. Hypoventilace související se spánkem způsobená onemocněním

Porucha hypoxemie související se spánkem

 1. Porucha hypoxemie související se spánkem

Izolované příznaky

 1. Chrápání
 2. Katahrenie

Centrální poruchy s hypersomnolencí

Hypersomnolence, neboli nadměrná spavost patří mezi poruchy spánku, pro které je typická nadměrná denní ospalost pacienta, která není vyvolána narušeným spánkem ani rozkolísanými cirkadiánními rytmy.

 1. Narkolepsie typu 1
 2. Narkolepsie typu 2
 3. Idiopatická hypersomnie
 4. Kleine-Levinův syndrom
 5. Hypersomnie způsobená tělesným onemocněním
 6. Hypersomnie způsobená léky, drogami nebo jinou chemickou látkou
 7. Hypersomnie spojená s psychiatrickým onemocněním
 8. Syndrom nedostatečného spánku

Poruchy cirkadiánního rytmu

Cirkadiánní rytmus jsou vnitřní biologické hodiny lidského těla, které má každý z nás a které jsou velmi přesně nastaveny na 24hodinový rytmus a s tím související cykly bdělosti a spánku. Pokud dojde k narušení cirkadiánního rytmu, může vzniknout některá z následujících poruch spánku.

 1. Syndrom odkládané spánkové fáze (DSPS)
 2. Syndrom pokročilé spánkové fáze (ASPS)
 3. Nepravidelný rytmus spánku a bdění
 4. Syndrom ne24hodinové cirkadiánní rytmicity
 5. Porucha spánku práce na směny (SWSD)
 6. Jet lag (Pásmová nemoc)
 7. Nespecifikovaná cirkadiánní porucha spánku a bdění

Parasomnie

Parasomnie jsou disociované spánkové stavy, v jejichž průběhu se postižená osoba částečně vzruší (není myšleno sexuálně), a to při přechodech mezi bdělostí, REM spánkem, NREM spánkem a všemi jejich možnými kombinacemi. Projevují se nestandardními pohyby, chováním, emočními projevy, vnímáním a sněním. K tomu dochází při usínání, během samotného spánku, při přechodech mezi fázemi spánku i při probouzení. Dělíme je do celkem tří kategorií: parasomnie související s NREM spánkem, parasomnie související s REM spánkem a ostatní parasomnie.

Parasomnie související s NREM spánkem

 1. Spánková opilost
 2. Náměsíčnost (Somnambulismus)
 3. Noční děsy (Pavor nocturnus)
 4. Porucha příjmu potravy související se spánkem

Parasomnie související s REM spánkem

Ostatní parasomnie

 1. Syndrom explodující hlavy
 2. Halucinace související se spánkem – Hypnagogické halucinace a hypnopompické halucinace
 3. Noční pomočování (Noční enuréza)
 4. Mluvení ze spaní (Somnilogie)
 5. Parasomnie způsobené zdravotním stavem
 6. Parasomnie způsobené léky, drogami nebo jinou chemickou látkou
 7. Blíže neurčené parasomnie

Poruchy pohybu související se spánkem

Projevují se nejrůznějšími banálními pohyby ve spánku. Jejich hlavní negativní dopad spočívá v narušování spánku, což má za následek špatné fyzické i mentální fungování postižené osoby v bdělém stavu.

 1. Syndrom neklidných nohou
 2. Porucha spánku s periodickými pohyby končetin
 3. Křeče nohou související se spánkem
 4. Noční bruxismus (skřípání zubů)
 5. Porucha spánku s rytmickými pohyby
 6. Kojenecký benigní spánkový myoklonus (prudké záškuby svalů v nepravidelném rytmu)
 7. Propriospinální myoklonus při usínání (prudké záškuby svalů v nepravidelném rytmu)
 8. Porucha pohybu související se spánkem způsobená onemocněním
 9. Porucha pohybu související se spánkem způsobená léky, drogami nebo jinou chemickou látkou
 10. Blíže neurčená porucha pohybu související se spánkem
 11. Nadměrný fragmentární myoklonus (prudké záškuby svalů v nepravidelném rytmu)
 12. Hypnagogický třes nohou a střídavá aktivace svalů nohou
 13. Hypnagogické záškuby

Ostatní poruchy spánku

Mezi ostatní poruchy spánku jsou řazena onemocnění, respektive symptomy, které sice souvisejí se spánkem, ale nesplňují standardní definici pro poruchy spánku.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.