Noční klid – Trvání, vymezení, rušení a dodržování

Noční klid je zákonem stanovená a chráněná část dne, během které nesmí být zbytečným hlukem a vibracemi narušován přirozený lidský spánek. V České republice je tato problematika upravena zákonem, přičemž konkrétně se jedná o Zákon o ochraně veřejného zdraví, § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. Ten stanovuje, že noční klid trvá od desáté hodiny večerní do šesté hodiny ranní.

Přesně znění v zákoně je následující:

„Noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.“

Noční klid

V rámci stanoveného časového období jsou všichni lidé povinni z důvodu ochrany zdraví člověka a přirozené potřeby nerušeného spánku respektovat noční klid a nerušit ostatní spoluobčany nepřiměřeným hlukem a vibracemi. Za tímto účelem je v průběhu nočního klidu omezeno nebo zcela zakázáno provádět stavební práce, provozovat hlučné provozy a pořádat veřejné i soukromé oslavy, akce a večírky.

Doba trvání nočního klidu může být dále nejrůznějším způsobem upravena obecními vyhláškami, a to jednorázově či dlouhodobě. Její zkrácení, či úplné zrušení se může vztahovat například na pořádání významné jednorázové veřejné akce, nebo na konkrétní den v týdnu (typicky to bývá pátek a sobota).

Zapomenout nelze ani na možnost a vhodnost úpravy nočního klidu v rámci domovního řádu, který si Společenství vlastníků jednotek (SVJ) schválí. V tom může být kupříkladu stanoveno, že z důvodu zajištění nerušeného spánku malých dětí, které v domě bydlí, není možné provádět hlučné stavební úpravy po sedmé hodině večerní.

Existují však i nejrůznější obecné výjimky. Jednou takovou je mírnější omezení pro letiště. Konkrétně se vztahuje na mezinárodní civilní letiště, která ročně zajistí přepravu alespoň sto tisícům pasažérů. Na tato letiště se vztahuje noční klid trvající od jedenácté hodiny večerní do páté hodiny ranní (trvá tedy pouze šest hodin oproti standardním osmi).

Obecně závazná vyhláška a noční klid

Jak již bylo zmíněno v první části tohoto článku, doba nočního klidu může být v jistých případech obecně závaznou vyhláškou upravena, či dokonce zcela zrušena. Tato problematika je upravena konkrétně Zákonem o některých přestupcích, a to § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb.

Přesně znění v zákoně je následující:

„Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“

To v praxi znamená, že obec může dle tohoto zákona přímo obecně závaznou vyhláškou, či usnesením provedeným na základě této obecně závazné vyhlášky určit situace spojené se zkrácením, nebo úplným zrušením nočního klidu. V tomto směru jsou nejběžnějšími případy kulturní a sportovní akce, obecní zábavy a slavnosti, svátky a v některých případech i nejrůznější soukromé akce.

Klíčové je, že podle přestupkového zákona je zcela nezbytné určit zkrácený, či zrušený noční klid obecně závaznou vyhláškou ze strany obce v dostatečném předstihu s cílem umožnit občanům obce se této situaci přizpůsobit. Obecně závaznou vyhlášku je možné poté ještě dále pozměňovat a rozšiřovat, je však nutné, aby obsahovala časové určení a popis dotčené události.

Samotní pořadatelé událostí souvisejících s rušením jinak pevně stanoveného nočního klidu mají v tomto směru vůči obci pochopitelně ohlašovací povinnost. Udělením výjimky pro rušení nočního klidu musí bezpodmínečně schválit obecní zastupitelstvo.

Pakliže soukromá akce rodinného charakteru (oslava narozenin, svatební hostina a podobně) neporušuje svou hlučností princip nočního klidu, pak nepodléhá oznamovací povinnosti směrem k obci a není zapotřebí žádat u obce o výjimku.

Vyhláška o nočním klidu

Rušení nočního klidu

Podstata nočního klidu může být narušována nejrůznějšími způsoby, nicméně v principu se jedná prakticky vždy o situaci kdy je v nočních hodinách vytvářen nějaký nepřiměřený hluk. Jeho zdrojem mohou být restaurace, kluby, bary, stavební, zahradní, dílenské a průmyslové práce a v neposlední řadě také chování sousedé (oslavy, večírky, hádky a podobně).

Je-li noční klid rušen a je možné osobu za něj zodpovědnou kontaktovat, pak bývá obecně vzato nejrychlejším a nejefektivnějším řešením osobní domluva. Není-li možné zodpovědnou osobu kontaktovat, nebo nechce-li se tato osoba domluvit, potom je jediným možným instantním řešením kontaktování policie, a to buď městské, či státní. Policie je ze zákona povinna se na uvedenou adresu, kde dochází k rušení nočního klidu, dostavit a situaci řešit. Osobě, která ruší noční klid, může policie domluvit či uložit pokutu dle platného zákona.

Rušení nočního klidu

Pokuty za rušení nočního klidu

Dle Zákona o některých přestupcích – § 5 zákona č. 251/2016 Sb. může být rušení nočního klidu klasifikováno jako přestupek. V tom případě je možné viníkovi uložit pokutu. Ta může na místě ze strany policie činit maximálně pět tisíc korun českých. Za předpokladu, že bude záležitost řešena v rámci přestupkového řízení, může pokuta dosáhnout výše deset tisíc korun. Není však výjimkou, že k rušení klidu dochází ze strany konkrétní osoby opakovaně, kdy viník například pořádá časté večírky, nebo si v nočních hodinách pouští nahlas hudbu. V takových případech lze neukázněnému občanovi vyměřit pokutu až patnáct tisíc korun.

Noční klid a zákon

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.