Lucidní sny – Co jsou a jak je zažít

Pokud jste si někdy během samotného snění ještě před probuzením uvědomili, že sníte, zažili jste něco, čemu se říká lucidní sen. Některé spící osoby jsou dokonce schopny kontrolovat, co se ve snu děje, jací jsou ve snu lidé a podobně, což však pro lucidní sny není to nejpodstatnější. Kardinální je právě ono uvědomění si toho, že sníte.

Termín lucidní sen byl poprvé použit v článku napsaném nizozemským psychiatrem Frederikem Willem van Eedenem v roce 1913. Van Eeden studoval své sny téměř dvacet let, než tento termín použil ve snaze popsat sny neobvyklé mentální jasnosti. Lucidní snění jako koncept je již dlouho předmětem lidského zájmu, který sahá stovky, možná tisíce let nazpět. Pravděpodobně první známou zmínkou o lucidním snění je Aristotelovo pojednání O snech z roku 350 před naším letopočtem.

Lucidní sny

Lucidní snění je základním prvkem tibetské buddhistické snové jógy, stejně jako starodávné hinduistické praxe jogínského spánku. Obě praktiky podporují ovládání snů jako cesty k osvícení. V józe související se sněním může být lucidně snící osoba povzbuzena například ke změně velikosti předmětů, které se ve snu objevují či k odstranění strachu dotknutím se ohně.

Co znamená lucidní?

Snadno pochopitelný, jasný, transparentní

Co je to lucidní snění?

V běžných snech obvykle chybí vědomí, kontrola a sebeuvědomění. V lucidních snech se vědomí a snění překrývají, což vytváří jedinečný pocit vědomí během spánku. Toto vědomí může snílkovi umožnit řídit probíhající události, provádět nemožné fyzické výkony, jako je létání, a ovládat jednání ostatních osob.

Lucidní sny byly předmětem mnoha spekulací a debat až do roku 1978, kdy studie spánku začaly dokazovat jejich existenci. Výzkumník spánku Keith Hearne si uvědomil, že stejně jako ostatní typy snů se lucidní snění obvykle vyskytuje během REM spánku. Ačkoli je většina svalů těla během REM spánku paralyzována, pro oční svaly to neplatí.

Aby mohl jeden z Hearnových studijních subjektů komunikovat a tím dokázat během lucidního snu, že je při vědomí, pohnul osmkrát svýma očima doleva a doprava, jak bylo předem domluveno. Tyto jeho signály se během snění obvykle objevovaly brzy ráno ke konci fáze REM spánku.

Lucidní snění

Pozdější studie ukázaly, že lucidní snění se často vyskytuje ve chvílích obzvláště vysokého vzrušení nebo změny aktivity mozkových vln ve vnější vrstvě mozku. Rozpoznání snění může nastat konkrétně v dorzolaterální prefrontální kůře, kde jsou zpracovávány pracovní paměť, plánování a abstraktní uvažování.

Velké vzrušení se v mozku obvykle vyskytuje v době přechodu z jedné spánkové fáze do druhé, například z NREM spánku do REM spánku nebo z REM spánku do bdělého stavu. Změny stavu spánku a bdění mohou být indikovány snížením nebo zvýšením srdeční frekvence a dýchání.

Lucidní sny obvykle obsahují prvky živých snů, které se vyskytují během REM spánku, kdy se aktivita v mozku velmi podobá bdělosti. Ve skutečnosti je to „hybridní stav vědomí“ mezi spánkem REM a bděním.

Je lucidní snění totéž jako ovládání snů?

Ačkoli jsou si dosti podobné, není lucidní snění a ovládání snů to samé. Lucidní snění je vědomé snění, které zahrnuje malou až žádnou kontrolu nad snovými událostmi a postavami. Ovládání snů lze nacvičit tak, že si během bdění stále nacvičujeme požadovaný sen, který se následně s vědomým záměrem snažíme vést ještě předtím než začneme vůbec snít.

Proč se lucidní snění děje?

Ačkoli asi není dost dobře možné přesně zjistit, proč mají někteří lidé lucidní sny, jisté výzkumy ukazují, že sny tohoto typu mohou být spojeny s obdobím stresu a úzkosti, stejně jako s konkrétními typy osobností. Lidé se sklonem k lucidnímu snění mohou s větší pravděpodobností tíhnout k vysokému sebehodnocení kreativity a považovat se za schopné ovlivňovat události. Takové osoby nazýváme lidmi s vnitřním těžištěm kontroly.

Zdá se, že aktivita gama vln v mozku je silným spouštěčem lucidního snění. V jedné studii, které se zúčastnilo 27 lidí, kteří nikdy nezažili lucidní snění, dostaly tyto osoby během REM spánku slabý elektrický výboj do čelního laloku mozku. Frekvence gama vln stimulovala lucidní snění u 77% dobrovolníků, zatímco frekvence mozkových vln alfa, beta, delta a theta tento efekt nevytvářely. Kontrolní dobrovolníci nedostali během studie žádný elektrický výboj a nikdo nehlásil, že by zažil byť jen náznak lucidního snu.

Gama vlny mohou spustit lucidní snění nejspíše kvůli jejich spojení s vědomím a pamětí při stavu vědomí. Tento typ mozkových vln se během spánku REM běžně nevidí, přičemž gama vlny jsou nejrychlejšími mozkovými vlnami z celkem pěti viditelných na skenech lidského mozku. Gama vlny jsou pozoruhodné svým těsným a konzistentním vzorem na EEG. Zpravidla jsou spojeny se zpracováním informací na vysoké úrovni, vhledem a relaxací.

Studie na zenových buddhistických mniších ukázaly, že gama vlny během meditace přibývají a synchronizují se, zejména u mnichů, kteří praktikují meditaci dlouhodobě. Zdá se proto, že gama vlny pozměňují vnímání a vědomí a lze je ovládat dlouhodobým tréninkem.

Gama vlna

Vzorec mozkových vln (neboli neurální oscilace) v lidských mozcích s frekvencí mezi 25 a 100 Hz.

Falešné probuzení

Falešná probuzení se liší od lucidních snů v tom, že se snící osoby ve snu probudí a myslí si, že jsou skutečně vzhůru a chovají se jakoby žili svůj normální bdělý život, zatímco ve skutečnosti stále spí. Faleš probuzení může být spojeno s fragmentací spánku, stejně jako s překrýváním stavů spánku a bdění. Fragmentace může nastat v důsledku poruchy spánku, jako je spánková apnoe nebo syndrom neklidných nohou, nebo v důsledku rušení spánku hlukem, světlem a jinými faktory.

Falešná probuzení si pamatujeme častěji než běžné sny a vyskytují se těsně před probuzením.

Z toho co víme se zdá, že jsou falešná probuzení nějak spojena s lucidními sny. Ačkoliv existuje jen málo výzkumů o falešných probuzeních, jeden z nich odhalil, že 75% dotazovaných osob zažívající lucidní sny zažilo v posledních třiceti dnech falešné probuzení.

Falešné probuzení

Harvardská psycholožka Deirdre Barrett studovala sny 200 subjektů a zjistila, že k falešným probuzením dochází častěji před, během nebo po lucidním snu. Protože je falešné probuzení stále jen součást snu a není omezeno narativními limity, může se ve snu falešné probuzení objevit více než jednou. Říká se tomu dvojitý sen nebo sen ve snu.

Falešnému probuzení se velmi podobá navazující sen. Jen je vše naopak. V navazujícím snu spící osoba věří, že je stále vzhůru a že se události dějí v reálném životě. Protože se navazující sny obvykle dějí během první fáze spánku, kdy svaly ještě nejsou paralyzovány jako během REM spánku, spící osoba může reagovat na určité části snu pohybem či mluvením.

Lucidní sny jako terapie

Lucidní sny mohou být prospěšné jako druh terapie, zejména jako terapie při nočních můrách. Některé studie ukázaly, že používání lucidních snů spolu s imaginativní psychoterapií a relaxačními technikami může vést k významnému snížení frekvence nočních můr.

V těchto studiích bylo lucidní snění vyvoláváno praktikováním určitých technik uvědomování, jako například zpochybňování snu v jeho průběhu a snaha rozpoznat děsivé prvky. Účastníci studie byli vyškoleni, aby změnili určité části rušivých snů i jejich konce.

Většina účastníků studie zaznamenala zlepšení opakujících se nočních můr a někteří hlásili i celkově zlepšený spánek. Je poměrně zajímavé, že i někteří účastníci neschopní zažít lucidní sny, zaznamenali zlepšení opakujících se nočních můr. To podporuje domněnku, že pouhý koncept kontroly nad nočními můrami by mohl být dostatečně silný ke snížení frekvence a intenzity nočních můr u některých pacientů.

Může lucidní snění způsobit spánkovou paralýzu?

Ke spánkové paralýze dochází, když se naše mysl probouzí během REM spánku, ale svaly zůstávají paralyzovány neurotransmitery, které zabraňují pohybu, který by ze snů mohl vycházet. Protože lucidní snění zahrnuje jistou úroveň vědomí během REM spánku, může lucidně snící osoba zažít i krátkou epizodu spánkové paralýzy.

Jak se naučit lucidně snít

Prožívání lucidních snů se lze naučit skrze řadu technik, mezi které patří třeba:

  • Snaha zapamatovat si vlastní sny
  • Častá „kontrola reality“ během bdělosti (kontroly se stanou vaší přirozeností a začnete je automatický provádět i ve snech)
  • Zapisování snů do deníku
  • Dodržování konzistentního spánkového plánu k podpoře pravidelného spánku REM
  • Nácvik snů a snových událostí v bdělém stavu

Lucidní snění může být také nacvičeno skrze techniky MILD – Mnemonic Induction of Lucid Dream (Mnemotechnické vyvolání lucidního snu). Australská studie provedená na vysoké škole University of Adelaide nastínila ideální praxi následovně:

  • Nastavte si budík na pět hodin po usnutí. Většina lidí sní dvě nebo tři hodiny před probuzením. Tímto nastavením budíku do spánkového cyklu zvýšíte pravděpodobnost probuzení se uprostřed snění.
  • Když se spustí alarm a vy se probudíte, snažte se vybavit si všechno, o čem jste snili, než jste se probudili. Pokud to není možné, vybavte si sen, který jste měli naposledy.
  • Ležte dál v posteli a opakujte tuto větu: „Až příště budu snít, budu vědět, že sním.“ Představte si sebe ve snu, který jste si právě vybavili a vizualizujte si, jak si uvědomujete, že sníte.
  • Opakujte si tuto potvrzující formuli, zatímco usínáte

Závěrem

Lucidní sny mohou vypadat jako naprostá fikce, ale studie a výpovědi lidí zažívající lucidní snění ukazují, že jsou zcela skutečné. Tento typ snů nabízí vzrušující proniknutí do světa mezi vědomím a REM spánkem, kdy mozková aktivita umožňuje vědomí vkročit do snů.

Lucidní snění dodává mnoha lidem pocit kontroly nad myslí v době, kdy vědomí a uvědomování si není ani trochu běžné. Čím více víme o lucidním snění, tím lépe rozumíme spojení mezi bdělou a spící psychikou a tím více jsou přístupnější naše nejhlubší sny a touhy.

Video – Při lucidním snění můžete stavět celá města, Jan Skryja

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.